Gwibdaith: Manordy Llancaiach a Distyllfa Penderyn

Cawsom amser diddorol iawn fel cymdeithas yn cael ein tywys drwy Lancaiach
Fawr ym mis Gorffennaf. Daeth yr hanes yn fyw iawn gan fod y ‘trigolion’
yn actio’r part yng ngwisgoedd y cyfnod ac yn siarad iaith yr oes a fu. Wedi
cinio blasus ymlaen a ni i Benderyn ac wedi gweld sut oedd y whisgi Cymreig
yn cael ei gynhyrchu, cael cyfle i’w flasu ac i’w brynu.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwibdaith: Manordy Llancaiach a Distyllfa Penderyn

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Cawsom gwmni ugain o aelodau Cymdeithas Cymry Caerodor yn Neuadd y Graig, Bassaleg, ar Nos Sadwrn, 24ain o Fawrth. Cawsom lawer o hwyl wrth i’r ymwelwyr ein diddanu ni gyda chanu, adrodd ac actio. Roedd cyfle wedyn i gymdeithasu gyda’n ffrindiau o Fryste dros baned o de a lluniaeth wedi i ddarparu gan aelodau Casnewydd. Roedd cacen arbennig i ddathlu priodas aur dau aelod o’r Gymdeithas, sef Peter a Deilwen Lloyd. [monoslideshow id=7 w=400 h=300]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Unwaith eto, ar brynhawn Dydd Sul y 4ydd o Fawrth ymunodd y Maer a’r Maer Cydweddog gydag aelodau a ffrindiau’r Gymdeithas yn Eglwys Gadeiriol Casnewydd am ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi blynyddol. Canwyd yr anthem ‘Molwch yr Arglwydd’ (gan Euron Walters) gan Gôr Ffilharmonic Casnewydd o dan arweiniad Mr Guy Harbottle. Cyfeiliwyd yr anthem a’r emynau gan Mr D Martyn Jones. Darllenodd y llywydd, Mrs Alwena Power, I Thess.2:2-12 cyn i’r pregethwr y Parchedig Dyfrig Lloyd roi’r bregeth ar destun I Thess.2:11-12 ac annog ni “i fyw yn deilwng o’r Duw sydd yn eich galw i’w deyrnas a’i ogoniant ei hun”. Arweiniwyd y gwasanaeth gan Mr Cledwyn Bishop.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Cinio Gŵyl Dewi

[monoslideshow id=6 w=400 h=300] Daeth tua hanner cant o bobl at ei gilydd yn Neuadd y Seiri Rhyddion i ddathlu ein Nawddsant ar Nos Sadwrn 3ydd o Fawrth. Dim ond clod clywais am y noson a phawb yn canmol y cinio (5 cwrs). Cawsom gwmni’r Maer, Cyng. Margaret Cornelious a’r Maer Cydweddog, Mr Ken Cornelious, a’n Gwraig Wadd, Manon Rhys (a ennillodd y fedal rhyddiaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol llynedd), a’i gŵr, Mr T James Jones (yr Archdderwydd).
Ar ôl y cinio, cyflwynwyd Manon Rhys gan ein Llywydd, Alwena Power, ac wedyn siaradodd Manon, gan ddefnyddio ei nofel ‘Rara Avis’ i sôn am y newidiadau yn Ne Ddwyrain Cymru ers y 1950au a’r cynnydd aruthrol mewn addysg Gymraeg yn yr ardal. Wedyn cafwyd y diolchiadau gan ein Is-lywydd, Elan Griffith, cyn gorffen y noson gyda thipyn o ganu. Arweiniwyd y noson gan Cledwyn Bishop. Diolch i Hywel Jones am drefnu’r noson.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Brethyn Cartref

Yn anffodus methodd Côr y Cymoedd i ddod ac roedd rhaid defnu noson o frethyn cartref ar y funud olaf. Cawsom lawr o hwyl gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan – cwis, canu, adrodd, chwarae’r organ, canu’r clychau, siarad am bethau difyr, ayyb. Gorffenwyd y noson wrth gymdeithasu a bwyta’r holl ddanteithion a gyfranwyd gan yr aelodau. Noson a fwynhâd.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref

Cwis a Lluniaeth

Ar Nos Wener, Ionawr 13, cawsom noson o dan ofal Alwena a Chris Power. Roeddent wedi trefnu cwis ac roedd pedwar tîm wedi cystadlu’n frwd. Ar ôl y cwis cawsom lluniaeth hyfryd a chyfle i gymdeithasu.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cwis a Lluniaeth

Gwasanaeth Carolau

Ar brynhawn Dydd Sul, Rhagfyr 18, casgledd nifer yn Eglwys Ebeneser i ganu carolau a gwrando ar ddarlleniadau am enedigaeth Iesu Grist. Roedd y gwasanaeth o dan ofal y Llywydd, Alwena Power, a’r Is-lywydd, Elan Griffith. Cymerodd nifer o aelodau rhannau arbennig yn y gwasanaeth – yn darllen o’r ysgrythurau, yn adrodd, yn canu deuawd a phedwarawd. Ar y diwedd roedd cyfle i aelodau’r gynulleidfa i ddewis eu hoff carolau. Ar ôl y gwasanaeth roedd te/coffi a mins-peis i bawb.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Cinio Cymdeithasol (Coleg Gwent)

Ar Nos Fercher, Tachwedd 23, casglodd 36 o aelodau am bryd o fwyd ym Mwyty “Morel’s” yng Ngholeg Gwent, Cross Keys. Yn anffodus nid oedd y bwyd cystal â’r gorffennol ond roedd yn gyfle da i gymdeithasu gyda ffrindiau cyn prysurdeb y Nadolig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Cymdeithasol (Coleg Gwent)

(Blodau)

Yn anffodus roedd rhaid gohirio’r cyfarfod yma tan y flwyddyn nesaf oherwydd profedigaeth yn nheulu’r darlithydd, y Parch. Kevin Davies.

Posted in Uncategorized | Comments Off on (Blodau)

Cyfrinach Craig-y-Nos

Cawsom noson ddiddorol iawn ar 21ain Hydref gyda sgwrs â darluniau gan Dilwyn Jones ar “Cyfrinach Craig-y-Nos”. Roedd pawb yn y gynulleidfa wedi gwrando’n astud wrth i Dilwyn fynd â ni ar daith o Garcassonne yn Ffrainc i Graig-y-Nos yn Nyffryn Tawe.

Roedd y Gymdeithas yn arbennig o ddiolchgar i Dilwyn am ddod ar fyr rybydd i lenwi bwlch ar ôl i Alwyn a Joy Humphries orfod gohirio eu cyflwyniad tan y flwyddyn nesaf.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cyfrinach Craig-y-Nos