Noson gyda Huw Edwards

Dydd Gwyl Dewi 2013
Braint fawr i’r gymdeithas oedd cael croesawu Huw Edwards i lenwi’r ystafell gyda’i bersonoliaeth hawddgar. Pawb yn dweud ei fod yn dalach na’ disgwyl ! Cawsom olwg ar y galwadau amrywiol arno yn ei waith bob dydd yn y B.B.C., ei barch at ofynion trwm ei alwedigaeth, ei broffesiynoldeb a chip ar uchafbwyntiau ei yrfa. Diddorol wedyn oedd cael cipolwg ar y dyn ‘preifat’ pan oedd yn trafod ei waith ymchwil ar hanes capeli a chymdeithas Gymraeg Llundain –ac yn arbennig felly pan oedd yn troi i siarad yn ei dafodiaith goeth ei hun. Meistr yn wir.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gyda Huw Edwards

Ymweld a Bryste – Sadwrn, Mawrth 23

Cawsom hwyl fawr yn paratoi sgets ‘Y Mochyn Du’ ar gyfer ein hymweliad a Bryste ym mis Mawrth a mwy o hwyl ar y noson wrth gael ambell dro trwstan. Wedi bod ar goll a chyrraedd yn hwyr, aeth y noson yn hwylus gydag eitemau amrywiol o ganu ac adrodd ac ambell i joc. Noson lawen go iawn a’r croeso fel arfer yn gynnes. Diolch i bawb.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweld a Bryste – Sadwrn, Mawrth 23

Dydd Gŵyl Dewi

Am noson fendigedig! Un teulu mawr yn ymhyfrydu yn ein Cymreictod.

Roedd yr ystafell yn Neuadd y Seiri Rhyddion yn edrych yn odidog. Saith ford gron – pob un a’i chennin Pedr euraidd yn ei chanol yn gwenu arnom fel pelydrau’r haul. Ac wedyn y “top table” ysblennydd – heb unrhyw fymryn o ‘swancrwydd’ yn perthyn iddo. Braf oedd gweld ein hannwyl gyfaill Hywel nol yn ein plith ac yn eistedd yn ei sedd arferol – wedi amseri ei wellhad yn berffaith!! Yn ymuno ag ef ar y ford-hir oedd Doreen, ei wraig; y Maer a’r Faeres – y Cyngh John Guy a Mrs Joyce Guy; ein Llywydd – Elan; y gwestai – Arfon Haines Davies; ein aelod seneddol – Paul Flynn a’i wraig Sam a’n Is Lywydd – Shem.

Dydd Gwyl Dewi 2013
Dydd Gwyl Dewi 2013
Ar ol y ciniawa a’r cymdeithasu dyma’n diddanu gan y gwestai – a ffrind ein Llywydd – Arfon Haines Davies yn ei ffordd ddihafal ei hun. Storiau digri a diddorol am ei blentyndod yn fab y Mans, ei yrfa fel darlledydd ar HTV a’i ddiddordeb mawr mewn trenau a rheilffyrdd. Bu lawer o chwerthin a phawb wrth eu bodd.

I gwpla, tipyn o ganu hen ffefrynnau i gyfeiliant Martyn – a dyna ddod i ben ar noson ddedwydd, gynnes.

Diolchiadau mawr i Deilwen a Brenda am drefnu popeth mor ardderchog. Diolch hefyd i Alwena a Chris am eu gwaith yn paratoi’r tocynnau, y bwydlenni a’r ‘seating plan’ – a phob peth cyfrifiadurol. Diolch i Wynne am edrych ar ol yr ochr ariannol ac i Feistr y Defodau ei hun – Cledwyn. I’r uchod ac i Elan am lywyddu yn ei ffordd hawddgar ei hun – diolch am noson fendigedig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Dydd Gŵyl Dewi

Noson o Sain a Sgandal

Noson o Sain a Sgandal oedd gan Joy ac Alwyn Humphreys i’n diddanu ym mis
Chwefror. Clywsom am gyfrinachau cudd ym mywydau ein cyfansoddwyr enwog gan
Alwyn, ac roedd datganiadau hudolus Joy o’u gwaith ar y piano yn gefndir i’r
cyfan. Noson benigamp. Pawb wedi mwynhau.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson o Sain a Sgandal

Gwasanaeth Carolau

Ym mis Rhagfyr cafwyd gwasanaeth carolau bendithiol dan ofal Shem. Roedd y
cyfarfod drwyddo draw yn effeithiol iawn gyda phawb yn cyfrannu drwy gan,
darlleniadau, gweddi a myfyrdod, gan fynd a ni i ysbryd y Nadolig.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Junction 28

6 30yh – nos Iau – Tachwedd 22 – a dyma ni i gyd yn eistedd yn gyfforddus yn un o ystafelloedd fwyta Junction 28 yn barod i’r tren ein tywys i’r wledd! A gwledd a gafwyd – pawb wedi cael eu plesio’n fawr dros ben gyda’r lle a’r bwyd. Hyfryd oedd bod yng nghwni ffrindiau – pawb wrth eu bodd yn hel atgofion, rhannu profiadau, cadw lan a hanes ei gilydd a dodi’r byd yn ei le. Noson llond hwyl at y galon. Mwy o nosweithiau tebyg i ddod oedd dymuniad pawb. Diolchiadau mawr i Deilwen a Brenda am drefnu popeth yn ardderchog.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Junction 28

Côr Plant Nidus

Nos Wener, 16eg o Dachwedd, cawsom gyngerdd arbennig gan Gôr Plant Nidus o dan arweiniad Christian Jenkins. Roedd bron 30 o blant yn y côr a phob un yn canu’n fendigedig. Roedd y rhaglen yn un amrywiol. Rhaid rhoi clod arbennig i Caitlin Prowle am ganu darn clasurol ar y delyn a chanu dwy gân werin i’w chyfeiliant ei hunan ar y delyn. Côr talentog dros ben a noson i’w chofio.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Côr Plant Nidus

Darlith gan R. Alun Evans

Difyr iawn oedd darlith R.Alun Evans ( nos Wener, Hydref 26ain ) yn dilyn hynt a helynt y bardd, Gwilym R. Tilsley, o bentref bychan yng nghanolbarth Cymru i Aberystwyth a Chaergrawnt ac wedyn i’r weinidogaeth Wesleaidd. Wedi ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol daeth yn Archdderwydd ac wedi hynny yn Gymrawd yr Eisteddfod. Trwy lygaid y darlithydd daethom i’w adnabod fel
person.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Darlith gan R. Alun Evans

Brethyn Cartref – Medi 14

Cawsom noson agoriadol amrywiol a chynnes gyda phawb yn ei dro yn cyfrannu
gyda chaneuon, adroddiadau,darlleniadau, atgofion, a phosau cyn mwynhau
sgwrs dros baned a llond bwrdd o ddanteithion.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref – Medi 14

Ymweliad i Gymanfa Eisteddfod Bro Morgannwg

Aeth y cantorion ohonom i Gymana Ganu’r Eisteddfod yn y Fro (dan arweiniad
Euros Rhys a Rob Nichols wrth yr organ) a mwynhau’r profiad. Llawer ohonom
yn meddwl wedyn fod y sain yn llawer gwell yn y Babell nag ar y teledu .

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad i Gymanfa Eisteddfod Bro Morgannwg