Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Awst 8fed, bore braf o haf – a dyma llond bws ohonnom ar ein ffordd i dre’r sosban. Am ddiwrnod! Fe wenodd yr haul o’r cychwyn cynta – ac fe gawsom amser bendigedig.

Crwydro ar y maes yn sŵn acenion hyfryd o bob cwr o Walia fach a gweld llawer hen ffrind. Cinio blasus ac wedyn y pafiliwn amdani – lle cawsom ein swyno gan bartïon cerdd dant. Yna’r CADEIRIO. Uchafbwynt y seremoni honno? Gweld ymhlith yr osgordd ein hannwyl gyd aelodau Alwena ac Anthony yn eu gwisgoedd gorseddol, ysblennydd!

Cyn pen dim roedd yn amser mynd tua thre – wedi cael diwrnod wrth ein bodd yng nghwmni hen aelodau a ffrindiau newydd. Er parch i Lanelli canon ni Sosban Fach (BOB PENNILL!) ar y bws ar ein ffordd adre. Diwrnod â arhosith yn y côf.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwibdaith i’r Eisteddfod Genedlaethol

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Dyma noson fendigedig yng nghwmni ein ffrindiau o Gymdeithas Cymry Caerodor. Fel arfer cawsom ein diddanu gyda eitemau o bob math – rhai gan wynebau cyfarwydd iawn ac eraill gan bobl hollol newydd i ni.

Amrywiaeth oedd y thema ac aethpwyd â ni ar lafar ac ar gân o Langollen i Gwm Penant Ceiriog i Abertawe Dylan Thomas. Wedyn i ddyffryn Towy – a geiriau un o feirdd yr ardal wedi’u darllen gan ei ferch (a stori ddoniol am Margaret Thatcher i’r fargen!). Roedd doniau cerddorol yn amlwg. Cawsom ddwy ddeuawd piano, dwy unawd piano gan ferch ifanc 13 oed ac hefyd unawd clarinet ganddi. Swynwyd ni gan soprano hyfryd yn canu caneuon gwerin gyda llais unigryw.

Uchafbwynt y noson – fel arfer – oedd y ddrama ‘Eira Gwyn’ gyda’r dramatis personae arferol! Digon o hwyl – a llawer o chwerthin.

Roedd Brenda a Deilwen wedi paratoi gwledd ar gyfer pawb – hyfryd oedd cael cyfle i gymdeithasu’n hamddenol dros baned gyda’n frindiau o dros y bont. Diolch i bawb a gyfranodd at y noson ac i bawb a ddaeth i’n cefnogi. Noson i’w gofio.

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor    Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor    Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Caerodor

Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Mawrth 2 – Fel arfer cynhaliwyd ein Gwasanaeth Gŵyl Dewi yng Nghadeirlan Casnewydd am 3 o’r gloch y prynhawn. Arweinwyd y gwasanaeth gan Mr Cledwyn Bishop a darllenodd y Parch. Shem Morgan, Llywydd y Gymdeithas, o Lyfr yr Actau. Cafwyd pregeth amserol a chofiadwy gan y Parch. Ddr. Alun Tudur. Canodd Côr Ffilharmonig Casnewydd o dan arweiniad Guy Harbottle ‘Y Tangnefeddwyr’ gan Eric Jones. David Martyn Jones oedd wrth yr organ.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Gŵyl Dewi

Cinio Gŵyl Dewi

Mawrth 1 – Unwaith eto dathlwyd Dydd Gŵyl Dewi gyda chinio yn Neuadd y Seiri Rhyddion yng Nghasnewydd. Roedd y bwyd yn ardderchog a’r araith gan y Parch. Towyn Jones yn ddifyr ac yn ddiddorol (gyda rhai chwedlau yn wir yn rhyfeddol). Cyflwynwyd y gŵr gwadd gan Lywydd y Gymdeithas, y Parch. Shem Morgan a rhoddwyd y diolchiadau gan Is-Lywydd y Gymdeithas, Mrs Glenys Munkley. Mr Cledwyn Bishop oedd Meistr y Defodau. Y prif westeion oedd y Maer a’r Faeres, Cliff a Christine Suller, Mr & Mrs Paul Flynn, Parch. Towyn Jones a Mr Ernest Jones. Gorffenwyd y noson bleserus gyda chydganu i gyfeiliant piano David Martyn Jones.  

Cinio Gŵyl Dewi
 

Diolch i Hywel Jones, Brenda Jones a Deilwen Lloyd am drefnu’r noson ac i Beryl Griffiths ac Elan Griffith am drefnu’r raffl a gododd £83 i elusen y Maer (Macmillan Cancer Care).

Dyna rhai lluniau o’r noswaith:

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Chwefror 7 – Cawsom noson fendigedig gydag Alwyn Humphries yn siarad am ‘bechodau’r piano’ a Joy yn ychwanegu at y sgwrs drwy chwarae darnau perthnasol ar y piano. Roedd pawb wedi mwynhau’r noson yn fawr iawn.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gan Alwyn a Joy Humphries

Brethyn Cartref

Ionawr 17 – Noson oedd hon i aelodau’r Gymdeithas i’n diddanu ni trwy ganu, adrodd, cystadlu gyda’r clychau neu actio yn sgets ‘Y Mochyn Du’ cyn cael lluniaeth hyfryd a chyfle i sgwrsio. Diolch i Glenys Munkley am drefnu’r noson ac i bawb a ddaeth a bwyd.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Brethyn Cartref

Gwasanaeth Carolau

Rhagfyr 22 – Cawsom gawsanaeth bendigedig dan ofal ein Is-Lywydd, Mrs Glenys Munkley, gyda gwahanol aelodau o’r Gymdeithas yn cymryd rhan gyda darlleniad neu gan. Ar y diwedd roedd paned o de a mins peis i bawb. Diolch i Brenda Jones a Deilwen Lloyd am ddarparu’r lluniaeth.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Gwasanaeth Carolau

Foresters Oaks – Tachwedd 8


Bob Davies

Posted in Uncategorized | Comments Off on Foresters Oaks – Tachwedd 8

Bob Davies – Wood Carver

Bob was the craftsman who made the Bardic Chair for the 2004 National Eisteddfod when it came to Newport. On Friday 11th October he gave a talk about his “hobby”, which he illustrated with many examples from the truly staggering output he’s achieved. As a seeming endless array of lovespoons and other items were passed around for us to examine we were astonished at the exquisite craftsmanship and creativity that Bob, who is completely self-taught, has managed to achieve.
Bob Davies Bob Davies
Posted in Uncategorized | Comments Off on Bob Davies – Wood Carver

Holme Lacy

Posted in Uncategorized | Comments Off on Holme Lacy