Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Cyfle i ymaelodi a chwrdd dros baned bisgedi gyda ffrindiau ar ôl gwyliau’r haf. Dysgom lawer o ffeithiau newydd o gwis Joanna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Gymdeithasol ac Ymaelodi

Carolau Nadolig


Carolau Nadolig 2016 2016
Gwasanaeth Nadolig 2016

Posted in Uncategorized | Comments Off on Carolau Nadolig

Tongwynlais Brass Band

Tongwynlais Brass 2016 Some of the members of the Tongwynlais Temperance Brass Band gave us a wonderful example of the skill and talent that have brought them national acclaim on the competition circuits. Their set was cleverly interspersed with fascinating insights into the world of the brass band. A thoroughly enjoyable evening, refreshments included, was had by everyone present.
Tongwynlais Brass 2016
Tongwynlais Brass 2016
Posted in Uncategorized | Comments Off on Tongwynlais Brass Band

Noson gan y delynores Bethan Watson

Cawsom noson i’w chofio yng nghwmni’r delynores Bethan Watson. Rhoddodd ddatganiad hyfryd ac amrywiol o ganeuon gwerin i jazz. Aeth a ni i sawl gwlad gan orffen gyda darnau o’r sioe gerdd Phantom of the Opera. ‘Roedd ei datganiad o bugeilio’r gwenith gwyn yn arbennig, a chwaraeodd un darn am y tro cyntaf. Clod i Bethan sydd yn gyn ddisgybl yn Ysgol Cwm Rhymni a Choleg Cerdd a Drama Caerdydd. Teyrnged hyfryd i Shem.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson gan y delynores Bethan Watson

Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Cymry Caerodor 2016
Dyma nhw, unwaith eto, wedi dod dros y bont i’n diddanu ni. Er gwaetha colli nifer o’u cwmni oherwydd salwch ar y funud ola – cawson ni noson ddymunol iawn o ddifyrrwch gan ein ffrindiau o Gaerodor.

Hyfryd oedd cael ymuno â nhw yn y fath ffefrynnau ag Unwaith eto’ng Nghymru Annwyl, Calon Lân, Moliannwn, Bugeilio’r Gwenith Gwyn, Ar lan y Môr a Hen feic Peni-fardding fy Nhaid.

Yn ogystal â’r côr, cawson ni adroddiadau dwys a doniol – un ohonynt gan y dihafal David gyda’i ddarn Y GÊM RYGBI , storïau digri a difri, unawdau – dwy gan eu llywydd newydd Rae yn canu’r hyfryd Hiraeth a chân ffraeth The Curate and the Maiden. Rae hefyd oedd wrth y piano.

Noson hyfryd llond cynhesrwydd – ein dwy gymdeithas yn hapus i fod gyda’n gilydd unwaith eto a pha well ffordd o ddod â’r noson i ben na chael gwledd wedi’i drefnu gan Brenda a Deilwen. Diolch o galon iddyn nhw ac i bawb fu’n helpu yn y gegin ac a ddaeth â’r brechdanau a’r danteithion ayyb. Diolch i Hywel am wneud yn siwr bod popeth yn ei le ar gyfer y cwmni ac i Wynne a Fiona am drefnu’r raffl.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ymweliad Cymdeithas Cymry Cerdor

Taith i’r Paith

Patagonia 2015 Patagonia 2015
Patagonia 2015 Alwena & Chris gave an illustrated talk on their trip to Patagonia last November. Refreshments afterwards included Patagonian Black Cakes.
Posted in Uncategorized | Comments Off on Taith i’r Paith

Cinio Gŵyl Dewi

Cinio Gwyl Dewi Sant 2015 Cinio Gwyl Dewi 2015
Cinio Gwyl Dewi Sant 2015 Cinio Gwyl Dewi Sant 2015

Dyma ni, unwaith eto, yn dathlu gwyl ein nawddsant yng nghwmni ein gwesteion, y maer a’r faeres, yr Aelod Seneddol Paul Flynn a’i wraig Sam a ffrindiau hen a newydd. Hyfryd dros ben oedd gweld aelodau newydd yn ein mysg yn mwynhau’r cinio a’r croeso. Roedd ein ystafell yn Neuadd y Seiri Rhyddion mor odidog ag erioed. Cerddom i fewn i olygfa ysblennydd – llu o flodau euraidd ein cenedl yn ein croesawu a’n cymell i fwynhau noson gynnes, Gymraeg. Ac felly y bu.

Ar ôl y ciniawa – bwyd rhagorol fel arfer – tro’r gwr gwadd, yr aelod seneddol Paul Flynn, i roi ei araith. Dyma Gymro balch yn ymfalchïo yn ei gymreictod ac yn canmol doethder a chyfiawnder deddfau Hywel Dda o’u cymharu a deddfau dros Glawdd Offa. Siaradodd yn Gymraeg yn huawdl iawn, gan symud i’r Saesneg yn hwylus nawr ac yn y man er mwyn cynnwys y di-Gymraeg. Cafodd gymeradwyaeth gwresog iawn.

Daeth y noson i ben drwy ganu hen ffefrynnau i gyfeiliant Martyn – diweddglo bendigedig i noswaith hyfryd.

Rhaid diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson. I feistr y defodau, Cledwyn, am ein tywys ar hyd y llwybrau cywir a gwneud yn siwr bod pawb yn gwybod beth i’w wneud – a phryd! I Hywel a Brenda a weithiodd yn galed gyda’r trefniadau a’r cysylltiadau gyda Neuadd y Seiri Rhyddion – heb sôn am waith Hywel yn gweini ar aelodau’r ford hir! Roedd gwaith Alwena a Chris yn amlwg i bawb – o’r bwydlenni proffesiynol i’r enwau i bob sedd heb sôn am nodi beth oedd pawb wedi dewis i’w fwyta. Oriau o waith! Diolch i Wynne, ein trysorydd amyneddgar, am gasglu a gofalu am yr arian – swydd beichus. Diolch hefyd i Martyn am fod yn barod, fel arfer, i gyfeilio ar y piano.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Gŵyl Dewi

Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Wele’n cychwyn dros tri deg
O Gymry Casnewydd ar noson deg!!

Wel, tri deg chwech i fod yn gywir! Diolch i Brenda a Deilwen am eu trefniadau trylwyr, cawsom noswaith lwyddiannus a chofiadwy – ynglyn â’r cwmni a’r bwyd. Ffordd ddymunol iawn o gwmnïa a chymdeithasu gyda ffrindiau.

Pleser o’r mwya oedd cael croesawu tri aelod newydd at ein plith – Ann a Craig Octon a Julie Payne. Edrychwn ymlaen yn fawr at ddod i’w nabod yn well ac i fwynhau eu cwmni fel â’r flwyddyn yn ei flaen. Croeso cynnes iawn i chi’ch tri.

Pryd mae’r cinio nesa?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Cinio Cymdeithasol yn Yr Old Barn 20 11 14

Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Braf iawn oedd cael cwmni ein ffrindiau o Ferched y Wawr am awr neu ddwy o ddiddanwch pur. Ar ôl rhyw chwarter awr o gymdeithasu a rhannu clecs ‘roedd yn amser galw ar Alwena a Chris i gyflwyno’u Cwis. Dyma’n rhannu yn grwpiau o 5/6 y ford ac wedyn ‘eyes down’ amdani a ‘let battle commence’!! Cwis ddifyr ac amrywiol dros ben – a phob tim yn brwydro’n arw i fod ar y blaen. Yn y diwedd cipiwyd y wobr gan y tim oedd yn cynnwys dau o’n aelodau newydd sbon – Cynthia Matthews (a oedd wedi brwydro’r holl ffordd o Itton ar noson stormus o wynt a glaw) a Ron Taylor, un o’i chyd ddysgwyr yn nosbarth Cymraeg Rivermead, Ty Du. Llongyfarchiadau i’r ddau – a’r gweddill o’r tim.

Nesa’r gwledda! A gwledd a gawsom hefyd o dan ofal Deilwen a Brenda – bwyd o’r radd flaena a digon o amrywiaeth at ddant pawb. Hyfryd cael mwynhau mewn awyrgylch gynnes Gymraeg.

Diolch i Alwena a Chris am baratoi noson mor ddifyr i ni – maent bob amser yn llwyddo i’n diddanu. Diolch o galon hefyd i Brenda a Deilwen am baratoi’r wledd ac i bawb â fu’n helpu yn y gegin. Noson hyfryd.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14

Dyma ni eto – tymor newydd. Noswaith fendigedig yng nghwmni Yr Archdderwydd ei hun – Dr Christine James (ond ‘Christine’ i ni erbyn diwedd y noson!)

Cawsom ddarlith ddiddorol dros ben yn olrhain ei hanes barddonol ac yn mynd â ni i fewn i’w chasgliad o gerddi “rhwng y llinellau”. Mor ddifyr oedd cael y bardd ei hun i’n tywys drwy nifer o’r cerddi gan egluro arwyddocâd gwahanol eiriau a sefyllfaoedd. Daeth y cerddi yn fyw.

Braf bod yng nghwmni ein gilydd eto ac edrych ymlaen at flwyddyn arall yn ein hanes. “Ymlaen mae Canaan”!

Pleser o’r mwya oedd croesawu Kath, Ann, Eleanor, Lyn a Cynthia i’n plith fel aelodau newydd. Hyfryd gweld dysgwyr yn ymuno â ni ac edrychwn ymlaen yn fawr iawn at ddod i’w nabod yn well fel aiff y tymor yn ei flaen.

Yr Archdderwydd Christine JamesYr Archdderwydd Christine James

Posted in Uncategorized | Comments Off on Darlith: Yr Archdderwydd Christine James 26 9 14