Cinio Gŵyl Dewi

Cinio Gwyl Dewi Sant 2015 Cinio Gwyl Dewi 2015
Cinio Gwyl Dewi Sant 2015 Cinio Gwyl Dewi Sant 2015

Dyma ni, unwaith eto, yn dathlu gwyl ein nawddsant yng nghwmni ein gwesteion, y maer a’r faeres, yr Aelod Seneddol Paul Flynn a’i wraig Sam a ffrindiau hen a newydd. Hyfryd dros ben oedd gweld aelodau newydd yn ein mysg yn mwynhau’r cinio a’r croeso. Roedd ein ystafell yn Neuadd y Seiri Rhyddion mor odidog ag erioed. Cerddom i fewn i olygfa ysblennydd – llu o flodau euraidd ein cenedl yn ein croesawu a’n cymell i fwynhau noson gynnes, Gymraeg. Ac felly y bu.

Ar ôl y ciniawa – bwyd rhagorol fel arfer – tro’r gwr gwadd, yr aelod seneddol Paul Flynn, i roi ei araith. Dyma Gymro balch yn ymfalchïo yn ei gymreictod ac yn canmol doethder a chyfiawnder deddfau Hywel Dda o’u cymharu a deddfau dros Glawdd Offa. Siaradodd yn Gymraeg yn huawdl iawn, gan symud i’r Saesneg yn hwylus nawr ac yn y man er mwyn cynnwys y di-Gymraeg. Cafodd gymeradwyaeth gwresog iawn.

Daeth y noson i ben drwy ganu hen ffefrynnau i gyfeiliant Martyn – diweddglo bendigedig i noswaith hyfryd.

Rhaid diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd at lwyddiant y noson. I feistr y defodau, Cledwyn, am ein tywys ar hyd y llwybrau cywir a gwneud yn siwr bod pawb yn gwybod beth i’w wneud – a phryd! I Hywel a Brenda a weithiodd yn galed gyda’r trefniadau a’r cysylltiadau gyda Neuadd y Seiri Rhyddion – heb sôn am waith Hywel yn gweini ar aelodau’r ford hir! Roedd gwaith Alwena a Chris yn amlwg i bawb – o’r bwydlenni proffesiynol i’r enwau i bob sedd heb sôn am nodi beth oedd pawb wedi dewis i’w fwyta. Oriau o waith! Diolch i Wynne, ein trysorydd amyneddgar, am gasglu a gofalu am yr arian – swydd beichus. Diolch hefyd i Martyn am fod yn barod, fel arfer, i gyfeilio ar y piano.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.