Noson Gymdeithasol yhghyd â Merched y Wawr 9 10 14

Braf iawn oedd cael cwmni ein ffrindiau o Ferched y Wawr am awr neu ddwy o ddiddanwch pur. Ar ôl rhyw chwarter awr o gymdeithasu a rhannu clecs ‘roedd yn amser galw ar Alwena a Chris i gyflwyno’u Cwis. Dyma’n rhannu yn grwpiau o 5/6 y ford ac wedyn ‘eyes down’ amdani a ‘let battle commence’!! Cwis ddifyr ac amrywiol dros ben – a phob tim yn brwydro’n arw i fod ar y blaen. Yn y diwedd cipiwyd y wobr gan y tim oedd yn cynnwys dau o’n aelodau newydd sbon – Cynthia Matthews (a oedd wedi brwydro’r holl ffordd o Itton ar noson stormus o wynt a glaw) a Ron Taylor, un o’i chyd ddysgwyr yn nosbarth Cymraeg Rivermead, Ty Du. Llongyfarchiadau i’r ddau – a’r gweddill o’r tim.

Nesa’r gwledda! A gwledd a gawsom hefyd o dan ofal Deilwen a Brenda – bwyd o’r radd flaena a digon o amrywiaeth at ddant pawb. Hyfryd cael mwynhau mewn awyrgylch gynnes Gymraeg.

Diolch i Alwena a Chris am baratoi noson mor ddifyr i ni – maent bob amser yn llwyddo i’n diddanu. Diolch o galon hefyd i Brenda a Deilwen am baratoi’r wledd ac i bawb â fu’n helpu yn y gegin. Noson hyfryd.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.