Dydd Gŵyl Dewi

Am noson fendigedig! Un teulu mawr yn ymhyfrydu yn ein Cymreictod.

Roedd yr ystafell yn Neuadd y Seiri Rhyddion yn edrych yn odidog. Saith ford gron – pob un a’i chennin Pedr euraidd yn ei chanol yn gwenu arnom fel pelydrau’r haul. Ac wedyn y “top table” ysblennydd – heb unrhyw fymryn o ‘swancrwydd’ yn perthyn iddo. Braf oedd gweld ein hannwyl gyfaill Hywel nol yn ein plith ac yn eistedd yn ei sedd arferol – wedi amseri ei wellhad yn berffaith!! Yn ymuno ag ef ar y ford-hir oedd Doreen, ei wraig; y Maer a’r Faeres – y Cyngh John Guy a Mrs Joyce Guy; ein Llywydd – Elan; y gwestai – Arfon Haines Davies; ein aelod seneddol – Paul Flynn a’i wraig Sam a’n Is Lywydd – Shem.

Dydd Gwyl Dewi 2013
Dydd Gwyl Dewi 2013
Ar ol y ciniawa a’r cymdeithasu dyma’n diddanu gan y gwestai – a ffrind ein Llywydd – Arfon Haines Davies yn ei ffordd ddihafal ei hun. Storiau digri a diddorol am ei blentyndod yn fab y Mans, ei yrfa fel darlledydd ar HTV a’i ddiddordeb mawr mewn trenau a rheilffyrdd. Bu lawer o chwerthin a phawb wrth eu bodd.

I gwpla, tipyn o ganu hen ffefrynnau i gyfeiliant Martyn – a dyna ddod i ben ar noson ddedwydd, gynnes.

Diolchiadau mawr i Deilwen a Brenda am drefnu popeth mor ardderchog. Diolch hefyd i Alwena a Chris am eu gwaith yn paratoi’r tocynnau, y bwydlenni a’r ‘seating plan’ – a phob peth cyfrifiadurol. Diolch i Wynne am edrych ar ol yr ochr ariannol ac i Feistr y Defodau ei hun – Cledwyn. I’r uchod ac i Elan am lywyddu yn ei ffordd hawddgar ei hun – diolch am noson fendigedig.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.