Amdanon ni

Ym 1905, rhoddodd y Parch D D Joseph hysbysiad yn y South Wales Argus yn gwahodd pobl Casnewydd i gyfarfod yn Neuadd y Dre.  O ganlyniad, sefydlwyd Cymdeithas Cymry Casnewydd. Cafwyd y cyfarfod cyntaf ym mis Hydref.

Ers hynny mae’r Gymdeithas wedi gweithio’n ddiwyd i hyrwyddo ein hiaith a’n diwylliant. Yn arbennig, mae wedi ceisio dylanwadu ar yr awdurdodau i wella darpariaeth addysg drwy gyfrwng y Gymraeg yng Nghasnewydd.

Ym mhumdegau’r ganrif ddiwetha, yn sgil cyfarfod rhwng y Parch J D Thomas a phwyllgor addysg Casnewydd, anfonwyd cylchlythyr at ysgolion yr ardal i ddarganfod diddordeb y rhieni mewn addysg Gymraeg. Atebodd yn agos i bum cant yn gadarnhaol – er cryn syndod i’r pwyllgor addysg!  Aeth pethau o nerth i nerth. Ymhen dwy flynedd roedd y Gymraeg i’w glywed yn Ysgol Gynradd Alway ac  yn 1972 agorwyd Uned Gymraeg.  Yn 1993 wele Ysgol Gymraeg Casnewydd – ysgol newydd sbon, yna yn 2008 agorodd Ysgol Ifor Hael, ac yn 2011 agorodd Ysgol Bro Teyrnon.  ‘Dyfal donc a dyrr y garreg!’

Ein nod

Mae’r Gymdeithas yn hollol amholiticaidd a dienwad.  Ein bwriad yw hyrwyddo’r Gymraeg a Chymreictod – ac yn enwedig gwarchod ein hiaith.

Rydym yn cwrdd o leiaf unwaith y mis ac yn trefnu gweithgareddau amrywiol – at ddant pawb, gobeithio.  Mae’r pwyslais ar gymdeithasu a chael hwyl (gweler ein rhaglen).

Dewch! Ymunwch a ni! Cewch groeso cynnes iawn.  Os taw dysgwr ych chi, does dim lle gwell i ymarfer eich Cymraeg ac i glywed acenion o bob cwr o Gymru – o Fangor i Frynaman ac o Aberystwyth i Aberdar!  Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Comments are closed.